kancelaria prawnicza warszawa

Warunki współpracy w tym sposób rozliczeń ustalane są indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju sprawy i jej zawiłości przed przystąpieniem do realizacji świadczenia pomocy prawnej.

Wynagrodzenie obejmuje honorarium i wydatki. Wysokość honorarium jest ustalana z uwzględnieniem w szczególności koniecznego nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi, stopnia trudności i złożoności sprawy bądź zadania, wymaganej specjalistycznej wiedzy, znaczenia sprawy dla klienta, którego ona dotyczy.

Stosujemy:

  • Wynagrodzenie za czas poświęcony na realizację zlecenia, czyli rozliczenie pracy przy pomocy stawki godzinowej.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc obsługi prawnej, zapewniając w ramach obsługi ustaloną z klientem liczbę godzin.
  • Wynagrodzenie w postaci kwoty ustalonej z góry za wykonanie określonego zadania.

Radcy prawnemu nie wolno zawierać z klientem umowy, na mocy, której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za jej prowadzenie wyłącznie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku. (Pactum de guota litis)

Dopuszczalna jest natomiast taka umowa, w której przewiduje się dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

© 2009 Copyright by Kancelaria Prawna. Created by improve.pl
ul. Francuska 39 m 1
03-905 Warszawa
tel. 22 617 48 61
biuro@kancelaria-potepa.pl
kancelaria-potepa.pl